Rólunk

Rólunk

ÓVODÁNK RÖVID BEMUTATÁSA


„A FELNŐTT SZERETET LÉNYEGE: SZERETSZ, MERT SZERETLEK.
A GYERMEK SZERETET LÉNYEGE: SZERETLEK, MERT SZERETSZ!”
(ERICH FROM)
Az intézményünk, mindkét óvodánk, Budapest IV. kerületében, Újpesten, a Káposztásmegyeri lakótelepen találhatóak ,néhány percnyi sétára egymástól.

A Park Óvoda és a Lakkozó Tagóvoda elhelyezkedése is ideális, mert rengeteg zöld övezet veszi körül, erdők, patakok, tavak, Állatsziget, Állatorvosi rendelő, Húsbolt, Virágbolt, Orvosi rendelő, Pék bolt, viszonylag könnyen megközelíthető távolságon belül: Piac, Tűzoltóság, Kertvárosi rész, melyek mind-mind rengeteg tapasztalási lehetőséget adnak gyermekeink számára.
Gyermekeink mozgásigényét vonzó, esztétikus, biztonságos, az európai szabványnak megfelelő játékszerek biztosítják a friss levegőn is. Mindkét óvodánk folyamatosan szépülő, felújított, hatalmas udvarral, tornatérrel, tornateremmel ellátott. A csoportszobák tágasak, világosak, bútorzatuk esztétikus ,játékokkal, eszközökkel jól felszerelt.
Jelenleg a Park Óvodában 5 csoportban, (1csoport szüneteltetés alatt EGYMI számára bérbe adott ),Lakkozó Tagóvodánkban 6 (2 csoport szüneteltetés alatt),csoportban saját programmal dolgozunk.
A két óvoda nevelési programjában nemcsak az a közös, hogy mindkettő az Alapprogramra épül, hanem több olyan hangsúly, kiemelés is található, amelyek a Park Óvodára és a Lakkozó Óvodára is egyaránt jellemző: -az anyanyelvi nevelés és értelmi nevelés összehangolása, különösen figyelve a kommunikáció verbális és nonverbális fejlesztésére, - az egyéni differenciált bánásmód és a differenciált fejlesztés, -a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek integrált nevelése.

A ránk bízott gyermekekkel megismertetjük az őket körülvevő való világot, és ez alatt alakítjuk, formáljuk őket.. Vegyes életkorú csoportokat szerveztünk, hiszen a családokban is különböző korosztályok együttélése közben valósul meg a nevelés komplex formája.
A vegyes életkorú csoportokban lehetőség nyílik a szociális tanulásra, a közösségi élet szokásainak kialakítására az olyan családból érkezett gyermekek számára is, ahol csak egy-két gyermek van .
A vegyes életkorú csoport lehetőséget ad a testvérkapcsolatok és a szorosabb társas kapcsolatok kialakítására.
Olyan óvodát szerveztünk, mely kötöttségmentes, családias, érzelmi biztonságra épül, ahol a gyermeki személyiség szabadon bontakozhat ki, ahol érvényesül a kompetencia alapú integrált nevelés.
A délelőtti folyamatos napirend teszi lehetővé, hogy a gyermek kedve és érdeklődése szerint válasszon a különböző , párhuzamosan felkínált tevékenységek közül, és önállóan döntsön, kivel és mit játszik, milyen tevékenységbe kapcsolódik be, vagy egyszerűen csak szemlélődik.
Az SNI gyermekek egyéni fejlesztésének is jobb feltételeket biztosít, a rugalmasan kialakított napirend.

A Lakkozó Tagóvodában a német nemzetiségi nyelvet oktató óvodai nevelés két csoportban játékos formában valósul meg.
Az óvoda mindkét nyelv, a német és a magyar fejlesztését szolgálja.
Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van.
A két nyelv használatának arányát úgy határozzuk meg, hogy az óvodai nevelési év első hónapjában az érintett gyermekek nyelvismeretét felmérjük és annak függvényében határozzuk meg.
A két tannyelvű nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig tart. A nevelésben részvevő óvodapedagógusnak beszélnie kell a német nyelvet, illetve, ismernie kell a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait és szokásait.

A nevelési feladatokat egységben kezeljük és megpróbáljuk az egészséges életmód alakítását, az érzelmi, az erkölcsi, közösségi nevelést megfelelően ötvözni az értelmi neveléssel, mely az egészségfejlesztési program szerint rögzített.
Olyan légkör megteremtése a célunk, ahol minden gyermek biztonságban érzi magát.
Pedagógiai programunkat úgy próbáltuk kialakítani, hogy gyermek és tevékenység központú legyen és olyan megoldási lehetőségeket alkalmazzunk, amely kreativitásra önkifejezésre ösztönöz.
Programunkban kiemelt szerepet kap a gyermekek tevékenysége: a játék, a mozgás, a környező világ élményekre alapozott megismerése, a szociális érzékenység, mint az önérvényesítés formájának megalapozása, az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, valamint a mindent átfogó anyanyelvi nevelés.
A Lakkozó Tagóvoda pedagógiai programjában fontos helye van a Komplex Prevenciós Óvodai Program által kidolgozott mozgásfejlesztő és verbális fejlesztő résznek, mely módszertani ajánlásként szerepel. Szem előtt tartjuk, hogy a játék, szabad játék semmivel sem helyettesíthető.

Valamennyi csoportban alkalmazzuk az egyéni bánásmódot. Az egyéni bánásmód, az eltérő fejlődési, érési ütem követéséhez, az esetleges lemaradások kompenzálásához, illetve a tehetségek gondozásához sok segítséget ad az óvodapedagógusaink tudatos tervező és a fejlődést nyomon követő munkája (lásd pedagógiai adatrögzítés) és a speciális végzettségű szakemberek segítése (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus).
A Park Óvodában tanköteles korú gyermekeknek - kihasználva a testvér csoportok adta előnyöket és lehetőségeket hetente szervezünk közös fejlesztő tevékenységeket, ahol mozognak, énekelnek, ezt a fajta szemléletet, gyakorlatot a Lakkozó Tagóvodába is erősítjük.
Programunk a gyermekek természeti- és társadalmi környezetével kapcsolatos tevékenység-rendszerünkbe ágyazva, kihasználja a tapasztalatszerzés élethelyzeteit, s ezeket tudatosan szervezzük.
Elősegítjük, hogy a gyermekek közvetlen környezetükről tapasztalatokat szerezzenek, melyek szükségesek az egyéni sajátosságuknak, fejlettségüknek megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat tevékeny kialakításához.

A kompetencia alapú óvodai nevelés megerősíti ezen elveinket.
A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul a gyermekekben a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. Októbertől - júliusig óvodánkban heti rendszerességgel mennek az 5-6-7 évesek sétálni, kirándulni - esetenként egész napra -, hogy közvetlen élményeket szerezzenek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Ilyen alkalmakkor a 3-4 évesek az egyik óvodapedagógusukkal "itthon" maradnak, hiszen számukra az állandóság, a biztonságérzet nyújtása az elsődleges feladat, ők az első nevelési év második felétől egyéni fejlettségüknek megfelelően csatlakoznak ezekhez a sétákhoz.
A néphagyományokkal való ismerkedés során lehetőség nyílik az értékek átadására, megismerésére, mely a tapasztalatokon kívül erkölcsi tartást is ad.

A szülőföldhöz való kötödést is erősíti. A nevelés 7-17 óráig folyik a csoportokban (6-7-ig, illetve 17-18-ig ügyeletes csoportokat szervezünk), ez alatt az idő alatt valósítjuk meg (délelőtt, délután) a csoportközi fejlesztő tevékenységeket.
A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus végzi.
Nevelőmunkánk feltételrendszerében fontos elem a nevelői közösség. A gyermek utánzási hajlamából következően az őt körülvevő felnőtteknek a modellkövetés miatt jelentős szerepe van.
A 3-7 éves korban, de később is a példa a leghatásosabb nevelő erők egyike.
Nagyon fontos, hogy mit és hogyan mond a pedagógus, miként viselkedik, hogyan öltözködik.
Az óvodai nevelőmunkánkat, mindkét óvodában a családi nevelésre építjük.